Знаем ли правата си като пациенти

В днешно време, на динамично развиващи се и променящи се социално-икономически условия на живот и работа все по-често прибягваме до медицински услуги.

А знаем ли правата си на пациенти?

В действащото право на Република България няма специален нормативен акт който да регламентира изчерпателно правата на пациента и механизмите на тяхната защита. Това налага индивидуален подход при решаването на всеки конкретен казус, възникнал при осъществяване на правоотношението лекар – пациент, с оглед на нормативния източник, който ги охранява.

Защита по реда на Закона за административните нарушения и наказания – Законът за здравето предвижда правото на пациента да подаде жалба или сигнал до Регионалния център по здравеопазване /РЦЗ/ при нарушаване на правата му по този закон или при спорове, свързани с медицинското му обслужване. РЦЗ извършва служебна проверка в 7-дневен срок, а в 3-дневен срок от завършване на последната, уведомява пациента за резултатите от нея. Ако нарушението се санкционира по реда на Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина /ЗСОЛЛДМ/ и Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ РЦЗ изпраща жалбата на районната колегия на Българския лекарски съюз /БЛС/ или съответно на Българския зъболекарски съюз /БЗС/, съотв. на Районната здравноосигурителна каса /РЗК/ за предприемане на съответните действия, извършване на проверка и налагане на съответно наказание.

При нарушаване на правата на пациента по Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина, жалбата може да бъде подадена направо до Комисията по етика на районната колегия на БЛС, съотв. БЗС, които могат да предлагат на съответния председател налагане на наказание, предвидено в закона – порицание, глоба или заличаване от регистъра на колегията за определен срок. Налагането на наказание по реда на ЗСОЛЛДМ не изключва търсенето на наказателна, гражданска или дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда. Производството е по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Защита по реда на Закона за задълженията и договорите – включва задължение за обезщетение на вреди, причинени от конкретно договорно отношение с медицински специалист, както и от причинено непозволено увреждане. Осъществява се по исков ред пред компетентния съд.

Защита по реда на Наказателния кодекс /НК/ – предполага нарушението на правата ни да е толкова тежко, а обществената опасност на деянието толкова висока, че законът да го е криминализирал и предвидил като престъпен състав в НК. Необходимо е да бъде сезирана прокуратурата с жалба или тъжба от пострадалото лице или неговите наследници.

Адвокат Стефания Иванова

Свързани статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button