Ин витро диагностика

Референтни стойности на показатели от спермограмата

Референтни стойности на показатели от спермограмата. Измерванията на показателите от семенния анализ, изработени от проби на пациенти, трябва да бъдат сравнени с референтни стойности, за да се даде възможност да се вземат решения за диагнозата и лечението на пациента както и за да бъдат използвани за клинични проучвания. Референтните стойности, представени в 5 издание на наръчника на СЗО ”’ Examination and processing of human semen”, са изготвени на основа резултатите от няколко проспективни проучвания на спермалните характеристики и фертилитета. Те са получени чрез пряка, ретроспективна селекция на фертилни мъже, определени като такива след постигане на бременност до 12 месеца след спиране на контрацепцията (Купър и др., 2009).
Отчетени са само семенни проби, отделени след 2-7 дни на въздържание.
Обема на еякулата е измерен чрез използването на методи, препоръчани от СЗО, а именно чрез използване на градуирани  (мерителни) пипети. Общия брой сперматозоиди е изчислен, като концентрацията на сперматозоидите е измерена с хемоцитометър,  при разредени проби. Общия мотилитет (PR + NP) е представен като сума от прогресивно подвижните(PR) и непрогресивно  подвижните (NP). Данни за сперматозоиди с нормална морфология са взети само от лаборатории, които използват метод за стриктно категоризиране ( критерии на Tygerberg). Виталността е определена чрез  оцветяване с еозин.

Коментар 1: Таблицата представя описание на спермалните характеристики на фертилни мъже, чиито партньорки са забременели 12 месеца след спирането на използването на контрацепция.
Коментар 2: Фертилните мъже представляват избрана група от физически лица и техните спермални параметри могат да бъдат различни от тези на общата популация на здрави мъже.
Коментар 3: Спермалните характеристики са силно променливи, както в рамките на изследванията на един и същи мъж, така и между различните фертилни двойки, т.е така представения обхват от стойности представя само насоки по отношение фертилността при мъжа.
Коментар 4: Мъжете, чиято спермални характеристики попадат под долната посочените граници тук, не е задължително да са безплодни, техните спермални характеристики са под референтния обхват за фертилните мъже.
Коментар 5: Спермалните характеристики трябва да се тълкуват във връзка с клинична информация.
Коментар 6: Възможно е да има регионални различия в качеството на спермата, или разлики между лаборатории; лабораториите трябва да обмислят изготвянето на собствените си референтни стойности , като се използват методите, описани от СЗО.
Коментар 7: Времето до достигане на бременност също се влияе и от фертилността на партньорката.


Долни референтни граници (пети centiles и 95% доверителен интервал) за спермалните характеристики :

Референтни стойности на показатели от спермограмата

АспермияЛипса на еякулат( или ретроградна еякулация)
Астенотератозооспермия% на прогресивно подвижните сперматозоиди (PR) и морфологично нормалните сперматозоиди е по-малък от долната референтна граница.
АзооспермияЛипса на сперматозоиди в еякулата
КриптозооспермияЛипса на сперматозоиди в свежа проба при броене, но наличие на клетки след центруфугиране.
Хемоспермия/хематоспермияНаличие на еритроцити в еякулата
Левкоспермия/левкоцитоспермияНаличие на левкоцити в еякулата над референтните стойности.
Некроспермияпреобладаване на неподвижните сперматозоиди, с нисък  процента на  живите сперматозоиди в еякулата
НормозооспермияОбщия брой , подвижност и морфология на сперматозоидите в еякулата е равен или по-висок от долните референтни граници.
ОлигоастенозооспермияОбщия брой на сперматозоидите и процента на прогресивно подвижните сперматозоиди са по-ниски от долните референтни граници.
ОлигоастенотератозооспермияОбщия брой на сперматозоидите, процента на прогресивно подвижните сперматозоиди и морфологично нормалните сперматозоиди,  са по-ниски от долните референтни граници.
ОлиготератозооспермияОбщия брой на сперматозоидите и процента на морфологично нормалните сперматозоидите са по-ниски от долните референтни стойности
ОлигозооспермияОбщия брой на сперматозоидите в еякулата е по-малък от долната референтна стойност
ТератозооспермияПроцента на нормалните сперматозоиди е по-нисък от долните референтните стойности

Забележка: Наставката „ spermia’’ се отнася до еякулата, а “ Zoospermia” се отнасят за сперматозоидите. В тази връзка, термини, които не трябва да се използват са : Asthenospermia, Asthenoteratospermia, cryptospermia, oligoasthenospermia, oligospermia, teratospermia.
Източник: 5 издание на наръчника на СЗО ”’ Examination and processing of human semen”

Тагове

Свързани статии

Back to top button
Close