Не – на домашното насилие

Синините от посегателството могат да бъдат не само по тялото на жертвите на домашно насилие, но и в съзнанието им.
За да го разпознаваме във всичките му форми е важно да знаем, че домашно насилие не е само актът на физическо насилие, но и на сексуално – когато партньорът ви принуждава към сексуален контакт, противно на волята ви например; психическо – обижда ви и ви заплашва и така ви държи под контрол; емоционално – когато ви насажда чувство на вина, на срам, на неудовлетвореност, на безсилие; икономическо – когато не ви позволява да работите, лишава ви от лични средства; опитът за такова насилие, ограничаването на личната свобода, личния живот и личните права.

Наред с Австрия, Германия и Великобритания България е една от малкото страни приели Закон за защита от домашното насилие /ЗЗДН/, който урежда правата на лицата, пострадали от домашно насилие, мерките за защита и реда за тяхното налагане. Държавата има задължение да осигури и условия за изпълнение на програми за превенция и защита от домашно насилие, както и за оказване на помощ на пострадали лица.

За да се квалифицира насилието като домашно е необходимо лицето, спрямо което е извършено да се намира в родствена връзка с извършителя, да е или да е било в семейна връзка или във фактическо съжителство с него. В случай, че станете жертва на домашно насилие можете да се обърнете с молба за налагане на мерки за защита до Районния съд по настоящия или постоянния си адрес в едномесечен срок от посегателството. Посетете и лекар, включително и психолог ако е необходимо, който да издаде документ за констатираните от него следи от насилие или увреждания на здравето. Молбата до съда можете да подадете също ако сте брат или сестра, роднина по права линия на пострадалото лице, негов настойник или попечител. Тя трябва да е писмена и да отговаря на изискванията на чл.9 от закона.
Съдът я разглежда в деня на постъпването й изпраща препис на ответника, като насрочва разглеждането й в срок до 1 месец. При уважаване на молбата съдът издава заповед за защита, с която налага една или повече мерки за защита срещу домашното насилие. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение. Когато молбата съдържа данни за пряка и непосредствена опасност за живото и здравето на пострадалото лице, съдът издава заповед за незабавна защита в срок от 24 часа от постъпване на молбата.

Мерките за защита са изчерпателно изброени в чл.5 от ЗЗДН и се налагат за определен срок. Те са:
1. задължаване на извършителя да се въздържа от домашно насилие;
2. отстраняване на извършителя от съвместно обитавано жилище за срок, определен от съда; 3. забрана на извършителя да доближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условията и за срок, определен от съда;
4. временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето;
5.задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми;
6. насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.
Независимо от вида на наложената мярка, съдът налага на извършителя и глоба от 200 до 1000 лв. и му възлага държавната такса и разноските по делото. При нарушаване на наложените мерки полицията сезира прокуратурата и задържа извършителя за 24 часа.

Когато са налице данни за опасност за живота и здравето ви можете да се обърнете полицейските органи за предприемане на спешни мерки, съгласно закона за МВР. Те изпращат молбата в съда заедно с обясненията на извършителя и съставения протокол за наложените мерки, като посочват обстоятелствата, налагащи незабавната съдебна защита. Когато пострадалото лице е дете, полицейският служител предприема незабавни действия по реда на Закона за закрила на детето /Ззак.Д/ и уведомява Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ и Районна прокуратура.
Отгворността по ЗЗДН не изключва търсенето и на гражданска, административно-наказателната и наказателна отговорност на извършителя на домашното насилие.

Автор: Адвокат Стефания Иванова

Свързани статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button