На какви изследвания се подлагат донорите на яйцеклетки

На какви изследвания се подлагат донорите на яйцеклетки.

Всеки донор трябва да бъде информиран на достъпен език за рисковете, които поема; да даде писмено съгласие, заверено от нотариус. Физическото и психическото здраве на донора е установено с протокол, подписан от членовете на комисия, назначена от ръководителя на лечебното заведение, извършващо вземането, която се състои най-малко от трима лекари, които не участват в състава на екипа по вземането.

Дарителите се подлагат на различни изследвания, имащи за цел да бъдат част от доклад, който се изготвя за техния здравен статус. Донорът на яйцеклетки се подбира въз основа на:
1. оценка на възрастта, здравословното състояние и медицинската история чрез попълване на въпросник и интервю (снемане на анамнеза) от лекуващия лекар; оценката включва факторите, които имат отношение и спомагат за идентифициране и скрининг на лица, които чрез даряване могат да представляват медицински риск за други лица или за самите себе си;
2. До 30 дни преди вземането е необходимо да се извърши микробиологично изследване на влагалищен секрет на донора; при позитивен резултат донорът се подлага на лечение;
3. до 3 месеца преди процедурата по даряване се тества за негативен резултат от серумна или плазмена проба за:
а) HIV (Anti-HIV-1,2);
б) хепатит B (HBsAg и Anti-HBc);
в) хепатит С (Anti-NCV-Ab);
г) сифилис; при позитивен неспецифичен тест за сифилис се изисква специфичен тест;
ако неспецифичният е позитивен, но специфичният е негативен, пациентът се третира като негативен.

На анонимния донор се извършва хромозомен анализ за наличие на наследствени заболявания. На реципиентите се предоставя пълна информация за рисковете от предаване на генетични заболявания и за мерките за намаляване на риска от тях. Освен генетичните особености, в медицински картон на дарителите се описва тяхната фенотипна характеристика. Това включва цвят на очите, косата и кожата; ръст; тегло и други.

Автор: Кристина Георгиева

Back to top button