Доц. д-р Цветан Луканов, д.м.

Дата и място на раждане: 17.12.1968 г., гр. Плевен
Образование:
Средно ЕСПУ ”Христо Смирненски”, Плевен (1986)
Висше – магистър „Медицина”, ВМИ – Плевен (1994)
Специалност по „Клинична имунология” (2001)
Образователно-научна степен „Доктор” (2007)

Курсове и специализации:
Специализация на тема: ”Автоимунитет и автоимунни заболявания” в “BARZILAIMEDICAL CENTER”, ASHKELON, Израел, (1998)
Курс ”Имунология и алергология”, НЦЗПБ – София, (1999)
Курс ”Флоуцитометричен анализ на интрацелуларни цитокини”, НЦЗПБ –София, с обучаващи специалисти от Германия, (1999)
Курс ”Флоуцитометрични микросферови методи в експериментална и клинична имунология”, НЦЗПБ – София, с обучаващи специалисти от Германия, (2003).
Курс ”Основи на болничната икономика”, НЦОЗ-София, (2003)
Курс ”Нови насоки във флоуцитометричните анализи”, НЦЗПБ – София, с обучаващи специалисти от Германия, (2007)

Заемани длъжности:
Заместник-изпълнителен директор по диагностично-лечебната дейност на УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД – Плевен (от 2011)
Административен отговорник на Втора клинична база при УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД – Плевен (2010 – 2011)
Доцент по „Имунология” (2010)
Ръководител на МДЛ по клинична имунология при УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД-Плевен (от 2009).
Главен асистент по Имунология към МУ-Плевен (2008)
Старши асистент по Имунология към МУ-Плевен (2008)
Асистент по Имунология към МУ – Плевен (2008)
Хоноруван асистент по Имунология към МУ – Плевен (2001 – 2007)
Ординатор в Централна имунологична лаборатория при ВМИ – Плевен, (1995 – 2008)
Изпълнителен директор на УМБАЛ „д-р Георги Странски” – ЕАД, ( Декември, 2014)

Научни интереси:
Автоимунитет и автоимунни заболявания
Флоуцитометрично изследване на тромбоцити, тромбоцитно-левкоцитни агрегати и левкоцити при различни групи болни
Флоуцитометрична имунофенотипизация на злокачествени хематологични заболявания
Анализ на спермална ДНК-фрагментация за установяване на причините за стерилитет и инфертилитет
Научна продукция:

Публикации в научни списания – 49
Съобщения от конгреси и конференции – 80

Ръководени курсове за следдипломно обучение:
Флоуцитометрично изследване на левкоцити, МУ – Плевен, (2006)
Имунодефицитни и неопластични заболявания – основни имунологични проблеми и възможности за диагностика и терапия”, МУ – Плевен, (2008)

Членство в научни и обществени организации:
Becton Dickinson флоуцитометрично общество от 1996г.
Фондация „Имунитет и Бъдеще” – Изпълнителен директор (от 2000)
Редакционната колегия на международното списание “Clinical Application of Immunology” (от 2001)
Организационният комитет на “Плевенски имунологични дни” (от 2001)
Съюз на учените в България (от 2004)
Асоциация по клинична имунология (от 2006)
За контакти:

гр. Плевен
МДЛ по Имунология
УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД – Плевен
тел. 064 886778 / 064 886 710
e-mail: lukanovtz@abv.bg

Back to top button