Юношество и пубертет

Юношеската възраст е период от развитието на човека, който обхваща годините на преминаване от детството в зрялата възраст.  В медицинската литература няма единно мнение за началото и края на юношеството.

Хронологично юношеската възраст се простира от 10-11 годишна възраст до навършване на 21 години, но се наблюдават големи индивидуални, расови, културни, социални и етнически различия. Терминът „тинейджъри“, получил широка гражданственост в целия свят, включително и у нас, в голяма степен се припокрива с юношеската възраст и означава годините от живота на човека, чието наименование на английски завършва с наставката – teen – възрастта от 13 до 19 години.

Пубертетната възраст е по-тесен във времето процес и обхваща годините, през които се извършва половото развитие и съзряване. Пубертетната възраст обхваща широки възрастови граници – от 8 до 16 години у момичета и от 10 до 18 години у момчета. Средните възрастови показатели за началото на пубертета у нас са 10.5 години за женския пол и 11.5 години за мъжкия пол. Изследвания установяват, че първата проява на пубертетно развитие – нарастване на гръдните жлези у момичета се открива на 10.2 години, а първата проява на пубертетно развитие – уголемяване на тестисите у момчета се открива на 11.5 години.

По време на юношеската възраст и специално на пубертетната възраст се наблюдават основни промени в биологичните, психологичните и психосоциалните параметри на юношите и девойките, които за съжаление често убягват от погледа на медицинската наука и практика.

Един от най-характерните белези на соматичния растеж през време на пубертета е пубертетният скок в растежа. У момчетата той се наблюдава между 12.5 и 15.5 години, а у момичетата – 2 години по-рано. Пубертетният скок е общо явление, но със значителни вариации по отношение на интензитета и продължителността му при различните деца. Максималната скорост на растежа на височина у момчетата е 10 см средно годишно, у момичетата – 7.5 до 8 см, като могат да се наблюдават и значителни вариации. Пубертетният скок в растежа не засяга само ръста, но и теглото, както и вътрешните органи, лимфната система, костната система, ендокринните жлези, мозъка.

По време на пубертетната възраст се проявяват и различия в телесния строеж между момичета и момчета. Характерни са относително широкият пояс у момчетата и по-широките бедра у момичетата. Обиколката на гръдния кош се увеличава постепенно с общия растеж. Най-интензивен растеж на гръдния кош у момчетата се наблюдава към 13 годишна възраст.
По време на пубертетната възраст се развиват напълно околоносните кухини. Белите дробове нарастват пропорционално на растежа на тялото. Променя се типът на дишане – у момчетата преобладава коремно дишане, а у момичетата – гръдно.

Свързани статии

Back to top button