Неонатален сепсис

Сепсисът при новороденото представлява бактериално заболяване, при което микробната инвазия настъпва първично в кръвта и оттам, при голяма част от заболелите се разпространява към

 менингите или други органи. Засягат се деца до едномесечна възраст. Много често не се открива причината за инфектирането на кръвта.
Честотата на неонаталния сепсис е от 1 до 4 случая на 1000 живородени. Тази честота варира за отделните отделения и зависи от условията предразполагащи към инфекция.

Причини:
С повишен риск от инфекции при новородените деца са редица акушерски усложнения. Към тях се отнасят:
– преждвременното раждане.
– продължителния период на изтичащи околоплодни води.
– родилната слабост с налагане на форцепс за екстракция на плода.
– температурни състояния на бременната.
– използвонето на инстументариум и апаратура за продължително подпомагане на дишането веднага след раждането.
– парантерално хранене.
– вкарване на артериални, венозни и умбиликални катетри.
– периферни, венозни и артериални канюли.
– други инвазивни методи, които създават есловия за бактериална инвазия.

Клинична картина:
Новороденото реагира на различни инфекции, метаболитни и респираторни нарушения, травми с ограничен спектър на стереотипни реакции. В резултат на това клиничната картина при сепсиса имитира състояния на хипогликемия, хипокалциемия, хипоксемия и хемолитични или хеморагични кръвни заболявания. Поради това повечето от децата с инфекциозни проблеми не могат да бъдат отдиференцирани от новородените с други заболявания на базата на проявената клинична симптоматика. Главните симптоми на сепсиса са свързани с нарушения в терморегулацията и с разстройство във функциите на дехателната и гастро – интестиналната система.
Като първи симптом се очертава – хипертермията и по – рядко хипотермията. С въвеждането на кувьозите за поддържане на оптимален температурен режим нарушенията в терморегулацията се коригират чрез чести промени в кувьозната ремпература. Така се компенсира липсата на терморегулаторна функция при заболелите новородени.
Друга клинична изява на септично състояние е респираторния дистрес. Той се характеризира с тахипнея, стенене, цианоза придружени от епизоди на апнея. Въпреки, че тези симптоми са типични за бета стрептококова инфекция, те могат да се проявят при всяка друга инфекция независимо от микробния причинител.
Една трета от децата имат прояви от страна на гастро – интестиналния тракт, изразяващи се в затруднения при хранене, регургитация, повръщане, вял сукателен рефлекс.
Изключително трудно е да се изключи септично състояние единствено на базата на клиничната картина.

Диагностика: Успешното лечение и прогнозата на сепсиса при новородените зависи до голяма степен от навременното разпознаване на застрашените деца чрез лабораторното им изследване. Изолирането на патогенни микроорганизми от кръв, ликвор, урина, абсцеси, плеврални или периториални пространства, кости, стави допринасят съществено за диагностицирането на бактериалното заболяване. Диагностицирането на сепсиса при новородените деца се улеснява от положителната кръвна култура, взета от периферен съд.

Лечение: Правилното и оптимално лечение подобрява изхода от заболяването. Изборът на антибиотици трябва да се съобразява с доминиращата бактериална флора в отделението, докато се определи резултатът от хемокултурата. След идентифициране на микробния причинител уместно е антибиотичната терапия да продължи с уместна комбинация от два антибиотика. Трябва да се знае, че дозирането на антибиотиците и интервалите за аплицирането им е в зависимост от зрелостта и функцията на бъбреците. Използва се също обменни кръвопреливане и преливане на пълноценна кръв и плазма. От първостепенно значение остава реанимацията за поддържане на основните жизнени функции. Състоянието на детето може да изисква изкуствена вентилация, корекция на метаболитната ацедоза и лечение на шока.

Профилактика: Тя обхваща непрекъснато подобряване на перинаталните и акушерските грижи с организиране на най – подходящи условия за отглеждането на новородените. Има доказателства сочещи за предпазващата роля на майчината кърма. Неонаталния сепсис е рядко явление при здрави новородени без перинатални рискови фактори.

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button