Цели на Фондация „Любовта е действие“

Фондация Любовта е действие

Фондацията извършва дейност изразяваща се в:

1. Подпомагане на деца с детска церебрална парализа;
2. Подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми и стерилитет;
3. Да си сътрудничи със институциите при разработването на методики за работа с деца и лица с увреждания.
4. Подпомагане на лица в неравностойно положение.
5. Всестранно подпомага лицата с увреждания, като защитава правата и интересите им и съдейства решаване на техните проблеми.
6. Изучава потребностите от хуманитарна, благотворителна, научно-изследователска, образователна, социална, културна и обществена дейност на лицата с увреждания в град Плевен и региона;
7. Съдейства за преодоляване изолираността на лицата с увреждания чрез създаване на структури пряко ангажирани с решаване на проблемите им;
8. Създава условия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в обществения живот и на трудовия пазар.
9. Повишава чувствителността и ангажираността на обществото, институциите, професионалистите и обществениците по проблемите на лицата в неравностойно положение.
10. Осигурява на нуждаещите се необходима информация за решаване на техните граждански, образователни, трудови и социални проблеми.
11. Способства за съхраняване и развитие на потенциала на лицата с увреждания и насърчава самоизявата им.
12. Стимулира участието на хората с увреждания във всички сфери на обществения живот.
13. Оказва съдействие за развитието и популяризирането на достиженията на отделните лица с увреждания и в неравностойно положение.
14. Насърчава развитието и мотивацията на лицата с увреждания за учене през целия живот и създаване на благоприятни условия за реализацията на процеса.
15. Съдейства за повишаване на социалния, образователния, трудовия, обществен и граждански статус на хората в неравностойно положение, като подпомага тяхната реализация, адаптация и обществена изява.

Back to top button